VisualStyleState Wyliczenie

Definicja

Określa sposób stosowania stylów wizualnych do bieżącej aplikacji.Specifies how visual styles are applied to the current application.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class VisualStyleState
[System.Flags]
public enum VisualStyleState
public enum VisualStyleState
[<System.Flags>]
type VisualStyleState = 
type VisualStyleState = 
Public Enum VisualStyleState
Dziedziczenie
VisualStyleState
Atrybuty

Pola

ClientAndNonClientAreasEnabled 3

Style wizualne są stosowane do obszarów klienckich i nieklienckich.Visual styles are applied to client and nonclient areas.

ClientAreaEnabled 2

Style wizualizacji są stosowane tylko do obszaru klienckiego.Visual styles are applied only to the client area.

NonClientAreaEnabled 1

Style wizualne są stosowane tylko do obszaru nieklienckiego.Visual styles are applied only to the nonclient area.

NoneEnabled 0

Style wizualne nie są stosowane do aplikacji.Visual styles are not applied to the application.

Przykłady

Poniższy przykład kodu jest prostym programem, który stosuje style wizualne w każdym z czterech obszarów określonych przez VisualStyleState wartości.The following code example is a simple program that applies visual styles in each of the four areas specified by the VisualStyleState values. Aby włączyć style wizualne w pewnym obszarze, kliknij przycisk opcji (znany również jako przycisk radiowy), który reprezentuje obszar, który chcesz włączyć, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj VisualStyleState , aby obserwować zmiany w oknie.To enable visual styles in a certain area, click the option button (also known as a radio button) that represents the area you want to enable, and click the Update VisualStyleState button to observe the changes in the window.

#using <System.Drawing.dll>
#using <System.Windows.Forms.dll>
#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Windows::Forms;
using namespace System::Windows::Forms::VisualStyles;

namespace VisualStyleStateSample
{
  public ref class VisualStyleStateForm : public Form
  {
    Button^ updateButton;
    RadioButton^ applyToClient;
    RadioButton^ applyToNonClient;
    RadioButton^ applyToAll;
    RadioButton^ disableStyles;

  public:
    VisualStyleStateForm()
    {
      updateButton = gcnew Button();
      applyToClient = gcnew RadioButton();
      applyToNonClient = gcnew RadioButton();
      applyToAll = gcnew RadioButton();
      disableStyles = gcnew RadioButton();

      updateButton->AutoSize = true;
      updateButton->Location = Point(10, 10);
      updateButton->Text = "Update VisualStyleState";
      updateButton->Click += gcnew EventHandler(this, 
        &VisualStyleStateForm::UpdateButton_Click);

      applyToClient->Location = Point(10, 50);
      applyToClient->AutoSize = true;
      applyToClient->Text = "Apply styles to client area only";

      applyToNonClient->Location = Point(10, 70);
      applyToNonClient->AutoSize = true;
      applyToNonClient->Text = "Apply styles to nonclient area only";

      applyToAll->Location = Point(10, 90);
      applyToAll->AutoSize = true;
      applyToAll->Text = "Apply styles to client and nonclient areas";

      disableStyles->Location = Point(10, 110);
      disableStyles->AutoSize = true;
      disableStyles->Text = "Disable styles in all areas";

      this->Text = "VisualStyleState Test";
      this->Controls->AddRange(gcnew array<Control^>{updateButton,
        applyToClient, applyToNonClient, applyToAll, disableStyles});
    }

  private:
    void UpdateButton_Click(Object^ sender, EventArgs^ e)
    {
      if (applyToClient->Checked)
      {
        Application::VisualStyleState =
          VisualStyleState::ClientAreaEnabled;
      }
      else if (applyToNonClient->Checked)
      {
        Application::VisualStyleState =
          VisualStyleState::NonClientAreaEnabled;
      }
      else if (applyToAll->Checked)
      {
        Application::VisualStyleState =
          VisualStyleState::ClientAndNonClientAreasEnabled;
      }
      else if (disableStyles->Checked)
      {
        Application::VisualStyleState =
          VisualStyleState::NoneEnabled;
      }

      // Repaint the form and all child controls.
      this->Invalidate(true);
    }
  };
}

[STAThread]
int main()
{
  Application::EnableVisualStyles();
  Application::Run(gcnew VisualStyleStateSample::VisualStyleStateForm());
}
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Forms.VisualStyles;

namespace VisualStyleStateSample
{
  class Form1 : Form
  {
    Button button1 = new Button();
    RadioButton radioButton1 = new RadioButton();
    RadioButton radioButton2 = new RadioButton();
    RadioButton radioButton3 = new RadioButton();
    RadioButton radioButton4 = new RadioButton();

    public Form1()
    {
      button1.AutoSize = true;
      button1.Location = new Point(10, 10);
      button1.Text = "Update VisualStyleState";
      button1.Click += new EventHandler(button1_Click);

      radioButton1.Location = new Point(10, 50);
      radioButton1.AutoSize = true;
      radioButton1.Text = "Apply styles to client area only";

      radioButton2.Location = new Point(10, 70);
      radioButton2.AutoSize = true;
      radioButton2.Text = "Apply styles to nonclient area only";

      radioButton3.Location = new Point(10, 90);
      radioButton3.AutoSize = true;
      radioButton3.Text = "Apply styles to client and nonclient areas";

      radioButton4.Location = new Point(10, 110);
      radioButton4.AutoSize = true;
      radioButton4.Text = "Disable styles in all areas";

      this.Text = "VisualStyleState Test";
      this.Controls.AddRange(new Control[] { button1, 
        radioButton1, radioButton2, radioButton3, radioButton4});
    }

    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.Run(new Form1());
    }

    void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (radioButton1.Checked)
      {
        Application.VisualStyleState =
          VisualStyleState.ClientAreaEnabled;
      }
      else if (radioButton2.Checked)
      {
        Application.VisualStyleState =
          VisualStyleState.NonClientAreaEnabled;
      }
      else if (radioButton3.Checked)
      {
        Application.VisualStyleState =
          VisualStyleState.ClientAndNonClientAreasEnabled;
      }
      else if (radioButton4.Checked)
      {
        Application.VisualStyleState =
          VisualStyleState.NoneEnabled;
      }

      // Repaint the form and all child controls.
      this.Invalidate(true);
    }
  }
}
Imports System.Drawing
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Windows.Forms.VisualStyles

Namespace VisualStyleStateSample

  Class Form1
    Inherits Form
    Private WithEvents button1 As New Button()
    Private radioButton1 As New RadioButton()
    Private radioButton2 As New RadioButton()
    Private radioButton3 As New RadioButton()
    Private radioButton4 As New RadioButton()

    Public Sub New()
      With button1
        .AutoSize = True
        .Location = New Point(10, 10)
        .Text = "Update VisualStyleState"
      End With

      With radioButton1
        .Location = New Point(10, 50)
        .AutoSize = True
        .Text = "Apply styles to client area only"
      End With

      With radioButton2
        .Location = New Point(10, 70)
        .AutoSize = True
        .Text = "Apply styles to nonclient area only"
      End With

      With radioButton3
        .Location = New Point(10, 90)
        .AutoSize = True
        .Text = "Apply styles to client and nonclient areas"
      End With

      With radioButton4
        .Location = New Point(10, 110)
        .AutoSize = True
        .Text = "Disable styles in all areas"
      End With

      Me.Text = "VisualStyleState Test"
      Me.Controls.AddRange(New Control() {button1, radioButton1, _
        radioButton2, radioButton3, radioButton4})
    End Sub

    <STAThread()> _
    Shared Sub Main()
      Application.EnableVisualStyles()
      Application.Run(New Form1())
    End Sub

    Sub button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) _
      Handles button1.Click

      If radioButton1.Checked Then
        Application.VisualStyleState = _
          VisualStyleState.ClientAreaEnabled
      ElseIf radioButton2.Checked Then
        Application.VisualStyleState = _
          VisualStyleState.NonClientAreaEnabled
      ElseIf radioButton3.Checked Then
        Application.VisualStyleState = _
          VisualStyleState.ClientAndNonClientAreasEnabled
      ElseIf radioButton4.Checked Then
        Application.VisualStyleState = _
          VisualStyleState.NoneEnabled
      End If

      ' Repaint the form and all child controls.
      Me.Invalidate(True)
    End Sub

  End Class
End Namespace

Uwagi

To wyliczenie jest używane przez Application.VisualStyleState Właściwość w celu określenia, czy style wizualne są stosowane do obszaru klienta lub nieklienckiego systemu Windows.This enumeration is used by the Application.VisualStyleState property to specify whether visual styles are applied to client or nonclient areas of application windows.

Dotyczy