FrameworkContentElement.BringIntoView Metoda

Definicja

Podejmuje próbę przełączenia tego elementu do widoku w obrębie dowolnego regionu przewijalnego, w którym jest zawarte.Attempts to bring this element into view, within any scrollable regions it is contained within.

public:
 void BringIntoView();
public void BringIntoView ();
member this.BringIntoView : unit -> unit
Public Sub BringIntoView ()

Uwagi

Wywołując tę metodę, efektywnie wywoła MakeVisible na dowolnym nadrzędnym obszarze przewijanym zawierającym element (element nadrzędny może być bardzo dobrze FrameworkElement, a nie FrameworkContentElement).By calling this method, you effectively will call MakeVisible on any parent scrollable area that contains the element (the parent may very well be a FrameworkElement, not a FrameworkContentElement). Jeśli ten element nie jest zawarty w przewijanym obszarze, zdarzenie jest nadal zgłaszane, ale nie będzie miało żadnego efektu.If this element is not contained in a scrollable area, the event is still raised, but there will be no effect.

Dotyczy

Zobacz też