FrameworkContentElement.ContextMenuClosingEvent Pole

Definicja

public: static initonly System::Windows::RoutedEvent ^ ContextMenuClosingEvent;
public static readonly System.Windows.RoutedEvent ContextMenuClosingEvent;
 staticval mutable ContextMenuClosingEvent : System.Windows.RoutedEvent
Public Shared ReadOnly ContextMenuClosingEvent As RoutedEvent 

Wartość pola

Uwagi

Obiekty identyfikatorów zdarzeń są tworzone po zarejestrowaniu zdarzeń kierowanych (zobacz RegisterRoutedEvent) i mogą być używane do dodawania programów obsługi klas (zobacz RegisterClassHandler).Event identifier objects are created when routed events are registered (see RegisterRoutedEvent) and can then be used to add class handlers (see RegisterClassHandler). Obiekty identyfikatorów zawierają nazwę identyfikującą, typ właściciela, typ procedury obsługi, strategię routingu i metodę narzędzia do dodawania właścicieli dla zdarzenia.Identifier objects contain an identifying name, owner type, handler type, routing strategy, and a utility method for adding owners for the event.

Dotyczy