FrameworkContentElement.GetBindingExpression(DependencyProperty) Metoda

Definicja

Pobiera BindingExpression dla powiązania określonej właściwości.Gets the BindingExpression for the specified property's binding.

public:
 System::Windows::Data::BindingExpression ^ GetBindingExpression(System::Windows::DependencyProperty ^ dp);
public System.Windows.Data.BindingExpression GetBindingExpression (System.Windows.DependencyProperty dp);
member this.GetBindingExpression : System.Windows.DependencyProperty -> System.Windows.Data.BindingExpression
Public Function GetBindingExpression (dp As DependencyProperty) As BindingExpression

Parametry

dp
DependencyProperty

DependencyProperty docelowa, z którego ma zostać pobrane powiązanie.The target DependencyProperty from which to get the binding.

Zwraca

Zwraca BindingExpression, jeśli obiektem docelowym jest powiązane dane; w przeciwnym razie null.Returns a BindingExpression if the target is data bound; otherwise, null.

Przykłady

Poniższy przykład pobiera powiązanie przez zapytanie do właściwości.The following example retrieves a binding by querying a property.

Binding binding = introParagraph.GetBindingExpression(FrameworkContentElement.TagProperty).ParentBinding;
Dim binding As Binding = introParagraph.GetBindingExpression(FrameworkContentElement.TagProperty).ParentBinding

Dotyczy