FrameworkContentElement.IsInitialized Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ten element został zainicjowany, przez załadowanie jako Extensible Application Markup Language (XAML)Extensible Application Markup Language (XAML)lub poprzez jawne wywołanie metody EndInit().Gets a value indicating whether this element has been initialized, either by being loaded as Extensible Application Markup Language (XAML)Extensible Application Markup Language (XAML), or by explicitly having its EndInit() method called.

public:
 property bool IsInitialized { bool get(); };
public bool IsInitialized { get; }
member this.IsInitialized : bool
Public ReadOnly Property IsInitialized As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli element jest inicjowany zgodnie z powyższymi wywołaniami ładowania lub metod; w przeciwnym razie false.true if the element is initialized per the aforementioned loading or method calls; otherwise, false.

Uwagi

Ta właściwość może być również true, jeśli ten element został przeniesiony w drzewie elementów w taki sposób, że ma nowy element nadrzędny i dlatego zostanie ponownie załadowany.This property may also be true if this element has been moved within the element tree such that it has a new parent element, and therefore becomes reloaded again.

Dotyczy

Zobacz też