FrameworkContentElement.Loaded Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy element jest określony, renderowany i gotowy do interakcji.Occurs when the element is laid out, rendered, and ready for interaction.

public:
 event System::Windows::RoutedEventHandler ^ Loaded;
public event System.Windows.RoutedEventHandler Loaded;
member this.Loaded : System.Windows.RoutedEventHandler 
Public Custom Event Loaded As RoutedEventHandler 

Uwagi

Zdarzenia kierowane bezpośrednio nie obserwują trasy, są obsługiwane tylko w obrębie tego samego elementu, w którym zostały zgłoszone.Direct routed events do not follow a route, they are only handled within the same element on which they are raised. Zdarzenia kierowane bezpośrednio obsługują inne kierowane zdarzenia dotyczące zdarzeń: obsługują kolekcję programów obsługi i mogą być używane jako EventTrigger w stylu.Direct routed events do support other routed event behavior: they support an accessible handlers collection, and can be used as an EventTrigger in a style.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field LoadedEvent
Strategia routinguRouting strategy BezpośrednieDirect
DelegateDelegate RoutedEventHandler

Dotyczy