FrameworkContentElement.RemoveLogicalChild(Object) Metoda

Definicja

Usuwa określony element z drzewa logicznego dla tego elementu.Removes the specified element from the logical tree for this element.

protected public:
 void RemoveLogicalChild(System::Object ^ child);
protected internal void RemoveLogicalChild (object child);
member this.RemoveLogicalChild : obj -> unit
Protected Friend Sub RemoveLogicalChild (child As Object)

Parametry

child
Object

Element do usunięcia.The element to remove.

Uwagi

Ten interfejs API jest głównie przeznaczony dla scenariuszy pochodnych klasy podczas dodawania obsługi dla kolekcji podrzędnych.This API is mainly relevant for class deriving scenarios, when adding support for child collections.

Większość FrameworkContentElement klas pochodnych uwidacznia dedykowane kolekcje, które są odpowiedzialne za zawieranie (na przykład Inlines na klasie Span; Blocks na klasie Section).Most FrameworkContentElement derived classes expose dedicated collections that are responsible for containment (for example, Inlines on the Span class; Blocks on the Section class). Wyprowadzanie z takich klas zazwyczaj może uniknąć konieczności bezpośredniego manipulowania drzewa logicznego.Deriving from such classes typically can avoid any need to manipulate the logical tree directly.

Dotyczy

Zobacz też