FrameworkContentElement.TargetUpdated Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy dowolna skojarzona właściwość docelowa uczestniczy w powiązaniu dla tego elementu.Occurs when any associated target property participating in a binding on this element changes.

public:
 event EventHandler<System::Windows::Data::DataTransferEventArgs ^> ^ TargetUpdated;
public event EventHandler<System.Windows.Data.DataTransferEventArgs> TargetUpdated;
member this.TargetUpdated : EventHandler<System.Windows.Data.DataTransferEventArgs> 
Public Custom Event TargetUpdated As EventHandler(Of DataTransferEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<DataTransferEventArgs>

Uwagi

To zdarzenie TargetUpdated wskazuje zdarzenie, które jest zgłaszane przez wszystkie Binding skojarzone z tym elementem.This event surfaces the TargetUpdated event that is raised by any Binding associated with this element. Zazwyczaj oznacza to, że powiązanie w powiązaniu jest powiązaniem dwukierunkowym i że właściwość zależności powiązanej potwierdza unieważnienie poprzedniej wartości właściwości na dowolnym schemacie walidacji lub buforowania obsługiwanym przez właściwość.This usually means that the binding in question is a two-way binding, and that the bound dependency property affirms an invalidation of the previous property value per any validation or caching scheme that the property supports.

Argumenty zdarzeń tego zdarzenia będą informować o zmianie powiązanej właściwości.The event arguments of this event will inform you which bound property was changed.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object TargetUpdated="EventHandler"/>  

Dotyczy