FrameworkContentElement.ToolTipClosing Zdarzenie

Definicja

Występuje tuż przed zamknięciem dowolnej etykietki narzędzia w elemencie.Occurs just before any tooltip on the element is closed.

public:
 event System::Windows::Controls::ToolTipEventHandler ^ ToolTipClosing;
public event System.Windows.Controls.ToolTipEventHandler ToolTipClosing;
member this.ToolTipClosing : System.Windows.Controls.ToolTipEventHandler 
Public Custom Event ToolTipClosing As ToolTipEventHandler 

Uwagi

Aby pominąć zamykanie etykietki narzędzia, procedury obsługi zdarzenia powinny oznaczać ją jako obsłużoną.To suppress closing the tooltip, handlers of the event should mark it as handled.

To zdarzenie nie może być EventTrigger w stylu.This event cannot be an EventTrigger in a style. Jest to spowodowane tym, że pole Identyfikator tego zdarzenia ponownie używa implementacji z usługi, która nie uwidacznia metod Add/Remove dla zdarzenia.This is because the identifier field of this event re-uses an implementation from a service that does not expose add/remove methods on the event.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field ToolTipClosingEvent
Strategia routinguRouting strategy BezpośrednieDirect
DelegateDelegate ToolTipEventHandler

Dotyczy