FrameworkElement.ActualWidth Właściwość

Definicja

Pobiera wartość renderowanej szerokości tego elementu.Gets the rendered width of this element.

public:
 property double ActualWidth { double get(); };
public double ActualWidth { get; }
member this.ActualWidth : double
Public ReadOnly Property ActualWidth As Double

Wartość właściwości

Double

Szerokość elementu, jako wartość w jednostkach niezależnych od urządzenia (1/1/96 cala na jednostkę).The element's width, as a value in device-independent units (1/96th inch per unit). Wartością domyślną jest 0 (zero).The default value is 0 (zero).

Przykłady

Poniższy przykład wyświetla różne właściwości szerokości.The following example displays various width properties.

private void changeWidth(object sender, SelectionChangedEventArgs args)
{
  ListBoxItem li = ((sender as ListBox).SelectedItem as ListBoxItem);
  Double sz1 = Double.Parse(li.Content.ToString());
  rect1.Width = sz1;
  rect1.UpdateLayout();
  txt1.Text = "ActualWidth is set to " + rect1.ActualWidth;
  txt2.Text = "Width is set to " + rect1.Width;
  txt3.Text = "MinWidth is set to " + rect1.MinWidth;
  txt4.Text = "MaxWidth is set to " + rect1.MaxWidth;
}
private void changeMinWidth(object sender, SelectionChangedEventArgs args)
{
  ListBoxItem li = ((sender as ListBox).SelectedItem as ListBoxItem);
  Double sz1 = Double.Parse(li.Content.ToString());
  rect1.MinWidth = sz1;
  rect1.UpdateLayout();
  txt1.Text = "ActualWidth is set to " + rect1.ActualWidth;
  txt2.Text = "Width is set to " + rect1.Width;
  txt3.Text = "MinWidth is set to " + rect1.MinWidth;
  txt4.Text = "MaxWidth is set to " + rect1.MaxWidth;
}
private void changeMaxWidth(object sender, SelectionChangedEventArgs args)
{
  ListBoxItem li = ((sender as ListBox).SelectedItem as ListBoxItem);
  Double sz1 = Double.Parse(li.Content.ToString());
  rect1.MaxWidth = sz1;
  rect1.UpdateLayout();
  txt1.Text = "ActualWidth is set to " + rect1.ActualWidth;
  txt2.Text = "Width is set to " + rect1.Width;
  txt3.Text = "MinWidth is set to " + rect1.MinWidth;
  txt4.Text = "MaxWidth is set to " + rect1.MaxWidth;
}
Private Sub changeWidth(ByVal sender As Object, ByVal args As SelectionChangedEventArgs)
  Dim li As ListBoxItem = CType(CType(sender, ListBox).SelectedItem, ListBoxItem)
  Dim sz1 As Double = Double.Parse(li.Content.ToString())
  rect1.Width = sz1
  rect1.UpdateLayout()
  txt1.Text = "ActualWidth is set to " + rect1.ActualWidth.ToString
  txt2.Text = "Width is set to " + rect1.Width.ToString
  txt3.Text = "MinWidth is set to " + rect1.MinWidth.ToString
  txt4.Text = "MaxWidth is set to " + rect1.MaxWidth.ToString
End Sub
Private Sub changeMinWidth(ByVal sender As Object, ByVal args As SelectionChangedEventArgs)

  Dim li As ListBoxItem = CType(CType(sender, ListBox).SelectedItem, ListBoxItem)
  Dim sz1 As Double = Double.Parse(li.Content.ToString())
  rect1.MinWidth = sz1
  rect1.UpdateLayout()
  txt1.Text = "ActualWidth is set to " + rect1.ActualWidth.ToString
  txt2.Text = "Width is set to " + rect1.Width.ToString
  txt3.Text = "MinWidth is set to " + rect1.MinWidth.ToString
  txt4.Text = "MaxWidth is set to " + rect1.MaxWidth.ToString
End Sub
Private Sub changeMaxWidth(ByVal sender As Object, ByVal args As SelectionChangedEventArgs)

  Dim li As ListBoxItem = CType(CType(sender, ListBox).SelectedItem, ListBoxItem)
  Dim sz1 As Double = Double.Parse(li.Content.ToString())
  rect1.MaxWidth = sz1
  rect1.UpdateLayout()
  txt1.Text = "ActualWidth is set to " + rect1.ActualWidth.ToString
  txt2.Text = "Width is set to " + rect1.Width.ToString
  txt3.Text = "MinWidth is set to " + rect1.MinWidth.ToString
  txt4.Text = "MaxWidth is set to " + rect1.MaxWidth.ToString
End Sub

Uwagi

Ta właściwość jest wartością obliczaną na podstawie innych danych wejściowych szerokości i systemu układu.This property is a calculated value based on other width inputs, and the layout system. Wartość jest ustawiana przez system układu w oparciu o rzeczywiste przebieg renderingu i dlatego może być nieco opóźnione w stosunku do ustawionej wartości właściwości, takich jak te, Width które są podstawą zmiany danych wejściowych.The value is set by the layout system itself, based on an actual rendering pass, and may therefore lag slightly behind the set value of properties such as Width that are the basis of the input change.

Ponieważ ActualWidth jest wartością obliczaną, należy pamiętać, że może być wiele lub przyrostowo raportowane zmiany w tym wyniku różne operacje wykonywane przez system układu.Because ActualWidth is a calculated value, you should be aware that there could be multiple or incremental reported changes to it as a result of various operations by the layout system. System układu może obliczać wymaganą przestrzeń miary dla elementów podrzędnych, ograniczeń przez element nadrzędny i tak dalej.The layout system may be calculating required measure space for child elements, constraints by the parent element, and so on.

Chociaż nie można ustawić tej właściwości z XAML, można oprzeć na Trigger jej wartości w stylu.Although you cannot set this property from XAML, you can base a Trigger upon its value in a style.

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field ActualWidthProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true BrakNone

Dotyczy