FrameworkElement.ArrangeCore(Rect) Metoda

Definicja

Implementuje ArrangeCore(Rect) (zdefiniowane jako wirtualne UIElement ) i plombuje implementację.Implements ArrangeCore(Rect) (defined as virtual in UIElement) and seals the implementation.

protected:
 override void ArrangeCore(System::Windows::Rect finalRect);
protected override sealed void ArrangeCore (System.Windows.Rect finalRect);
override this.ArrangeCore : System.Windows.Rect -> unit
Protected Overrides NotOverridable Sub ArrangeCore (finalRect As Rect)

Parametry

finalRect
Rect

Ostatni obszar w elemencie nadrzędnym, który powinien być używany przez ten element do rozmieszczenia siebie i jego elementów podrzędnych.The final area within the parent that this element should use to arrange itself and its children.

Uwagi

Ta metoda jest zapieczętowana.This method is sealed. Aby przesłonić logikę w elemencie niestandardowym specyficznym dla ułożenia przebiegu układu elementu, FrameworkElement Klasa pochodna musi zostać przesłonięta ArrangeOverride .In order to override the logic in your custom element specifically for the arrange pass of element layout, your FrameworkElement derived class must override ArrangeOverride.

Dotyczy

Zobacz też