FrameworkElement.EndInit Metoda

Definicja

Wskazuje, że proces inicjalizacji dla elementu został ukończony.Indicates that the initialization process for the element is complete.

public:
 virtual void EndInit();
public virtual void EndInit ();
abstract member EndInit : unit -> unit
override this.EndInit : unit -> unit
Public Overridable Sub EndInit ()

Implementuje

Wyjątki

EndInit() został wywołany bez wcześniejszego BeginInit() wywołania elementu.EndInit() was called without BeginInit() having previously been called on the element.

Uwagi

Jeśli BeginInit została wcześniej wywołana, podstawowa implementacja spowoduje wygenerowanie Initialized zdarzenia.If BeginInit was previously called, the base implementation will raise the Initialized event. W przeciwnym razie, jeśli BeginInit nie została wywołana lub nie można ustalić BeginInit , czy został wywołany, Initialized nie jest wywoływany, a zamiast tego zostanie zgłoszony wyjątek.Otherwise, if BeginInit was not called or it could not be determined whether BeginInit was called, Initialized is not raised and an exception is thrown instead.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Zaimplementuj tę metodę, aby zapewnić specjalną obsługę, która powinna wystąpić, gdy element zostanie zainicjowany podczas procesu ładowania elementu.Implement this method to provide special handling that should happen when your element is initialized during the element loading process.

Implementacja powinna wywołać implementację podstawową, ponieważ implementacja podstawowa (domyślna) ustawia pewne flagi wewnętrzne, aby śledzić inicjalizację.Your implementation should call the base implementation, because the base (default) implementation sets some internal flags to keep track of initialization.

Dotyczy