FrameworkElement.FindName(String) Metoda

Definicja

Znajduje element o podanej nazwie identyfikatora.Finds an element that has the provided identifier name.

public:
 System::Object ^ FindName(System::String ^ name);
public object FindName (string name);
member this.FindName : string -> obj
Public Function FindName (name As String) As Object

Parametry

name
String

Nazwa żądanego elementu.The name of the requested element.

Zwraca

Object

Żądany element.The requested element. Może to być możliwe, null Jeśli nie znaleziono pasującego elementu.This can be null if no matching element was found.

Uwagi

Jeśli element ma elementy podrzędne, te elementy podrzędne są przeszukiwane cyklicznie dla żądanego nazwanego elementu.If the element has child elements, these child elements are all searched recursively for the requested named element.

FindName działa w ramach namescope bieżącego elementu.FindName operates within the current element's namescope. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz WPF XAML Zakresy nazw WPF.For details, see WPF XAML Namescopes.

Dotyczy

Zobacz też