FrameworkElement.ForceCursor Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy FrameworkElement powinien wymusić interfejs użytkownika (UI)user interface (UI) renderowanie kursora jako zadeklarowanego przez Cursor Właściwość.Gets or sets a value that indicates whether this FrameworkElement should force the interfejs użytkownika (UI)user interface (UI) to render the cursor as declared by the Cursor property.

public:
 property bool ForceCursor { bool get(); void set(bool value); };
public bool ForceCursor { get; set; }
member this.ForceCursor : bool with get, set
Public Property ForceCursor As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli prezentacja kursora nad tym elementem jest wymuszana przy użyciu bieżących Cursor ustawień kursora (łącznie ze wszystkimi elementami podrzędnymi); w przeciwnym razie false .true if cursor presentation while over this element is forced to use current Cursor settings for the cursor (including on all child elements); otherwise false. Wartość domyślna to false.The default value is false.

Przykłady

Poniższy przykład wymusza wartość kursora.The following example forces the cursor value.

<StackPanel
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
>
 <StackPanel Name="CursorForced" ForceCursor="true" Cursor="Hand">
  <Label>Cursors Forced</Label>
  <TextBox>Fill me in!</TextBox>
 </StackPanel>
 <StackPanel Name="CursorNotForced">
  <Label>Cursors Not Forced</Label>
  <TextBox>Fill me in!</TextBox>
 </StackPanel>
</StackPanel>

Uwagi

Ustawienie tej właściwości true spowoduje przesłonięcie preferencji kursora określonych przez elementy podrzędne.If you set this property to true you will override the cursor preferences established by child elements. Wykonanie tej operacji w ogólnej aplikacji Interfejs użytkownikaUI może być mylące dla użytkownika, szczególnie w przypadku, gdy elementy podrzędne próbują określić kursory.Doing so in general application Interfejs użytkownikaUI might be confusing for the user, particularly if child elements are attempting to specify cursors. Ustawienie ForceCursor jest bardziej odpowiednie w scenariuszach podklasy kontroli lub składania.Setting ForceCursor is more appropriate in control subclassing or compositing scenarios.

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field ForceCursorProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true BrakNone

Dotyczy

Zobacz też