FrameworkElement.GetFlowDirection(DependencyObject) Metoda

Definicja

Pobiera wartość FlowDirection dołączonej właściwości dla podanej DependencyObject.Gets the value of the FlowDirection attached property for the specified DependencyObject.

public:
 static System::Windows::FlowDirection GetFlowDirection(System::Windows::DependencyObject ^ element);
public static System.Windows.FlowDirection GetFlowDirection (System.Windows.DependencyObject element);
static member GetFlowDirection : System.Windows.DependencyObject -> System.Windows.FlowDirection
Public Shared Function GetFlowDirection (element As DependencyObject) As FlowDirection

Parametry

element
DependencyObject

Element, dla którego ma zostać zwrócona FlowDirection.The element to return a FlowDirection for.

Zwraca

Żądany kierunek przepływu, jako wartość wyliczenia.The requested flow direction, as a value of the enumeration.

Uwagi

Głównym celem tej metody jest obsługa składni dołączonej właściwości dla właściwości FlowDirection, co pozwala na elementy podrzędne podanej FrameworkElement, aby określić kierunek przepływu dla układu w ramach elementu nadrzędnego.The main purpose of this method is to support attached property syntax for the FlowDirection property, therefore allowing child elements of a provided FrameworkElement to specify flow direction for the arrangement within their parent element. Aby uzyskać wartość w bieżącym FrameworkElement, użyj metody dostępu środowisko uruchomieniowe języka wspólnego (CLR)common language runtime (CLR) bezpośredniej FlowDirection.To get the value on the current FrameworkElement, use the direct środowisko uruchomieniowe języka wspólnego (CLR)common language runtime (CLR) accessor FlowDirection.

Dotyczy

Zobacz też