FrameworkElement.GetUIParentCore Metoda

Definicja

Zwraca alternatywny logiczny element nadrzędny dla tego elementu, jeśli nie istnieje obiekt nadrzędny.Returns an alternative logical parent for this element if there is no visual parent.

protected public:
 override System::Windows::DependencyObject ^ GetUIParentCore();
protected internal override System.Windows.DependencyObject GetUIParentCore ();
override this.GetUIParentCore : unit -> System.Windows.DependencyObject
Protected Friend Overrides Function GetUIParentCore () As DependencyObject

Zwraca

DependencyObject

Zwraca coś innego niż null za każdym razem, gdy implementacja tej metody na poziomie platformy WPF jest niewizualna.Returns something other than null whenever a WPF framework-level implementation of this method has a non-visual parent connection.

Uwagi

Ta metoda przesłania UIElement.GetUIParentCore .This method overrides UIElement.GetUIParentCore. Domyślna FrameworkElement implementacja zwraca oczekiwaną pojedynczą wizualizację nadrzędną, która jest taka sama, jak pobieranie Parent wartości.The default FrameworkElement implementation returns the expected single visual parent, which is the same result as getting the Parent value. Implementacje klas pochodnych mogą zwracać alternatywne relacje nadrzędne.Derived class implementations might return alternate parent relationships.

Dotyczy

Zobacz też