FrameworkElement.InputScope Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia kontekst dla danych wejściowych używanych przez ten FrameworkElement.Gets or sets the context for input used by this FrameworkElement.

public:
 property System::Windows::Input::InputScope ^ InputScope { System::Windows::Input::InputScope ^ get(); void set(System::Windows::Input::InputScope ^ value); };
public System.Windows.Input.InputScope InputScope { get; set; }
member this.InputScope : System.Windows.Input.InputScope with get, set
Public Property InputScope As InputScope

Wartość właściwości

Zakres wejściowy, który modyfikuje sposób interpretacji danych wejściowych z alternatywnych metod wprowadzania.The input scope, which modifies how input from alternative input methods is interpreted. Wartość domyślna to null (co powoduje domyślną obsługę poleceń).The default value is null (which results in a default handling of commands).

Uwagi

Ta właściwość zależności dziedziczy wartości właściwości.This dependency property inherits property values. Jeśli istnieją elementy podrzędne, bez innych wartości dla InputScope ustanowionych za pomocą lokalnych wartości lub stylów, system właściwości ustawi wartość jako wartość InputScope najbliższego elementu nadrzędnego z tą wartością.If there are child elements without other values for InputScope established through local values or styles, then the property system will set the value to be the InputScope value of the nearest ancestor element with this value assigned.

Chociaż użycie składni XAMLXAML jest wymienione i jest syntaktycznie dozwolone, ustawienie tej właściwości w XAMLXAML nie jest wspólne.Although a XAMLXAML syntax usage is listed and is syntactically allowed, setting this property in XAMLXAML is not common.

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field InputScopeProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true Inherits

Dotyczy

Zobacz też