FrameworkElement.MeasureCore(Size) Metoda

Definicja

Implementuje podstawowe zachowanie systemu pomiarów dla programu FrameworkElement .Implements basic measure-pass layout system behavior for FrameworkElement.

protected:
 override System::Windows::Size MeasureCore(System::Windows::Size availableSize);
protected override sealed System.Windows.Size MeasureCore (System.Windows.Size availableSize);
override this.MeasureCore : System.Windows.Size -> System.Windows.Size
Protected Overrides NotOverridable Function MeasureCore (availableSize As Size) As Size

Parametry

availableSize
Size

Dostępny rozmiar, który element nadrzędny może przekazać do elementów podrzędnych.The available size that the parent element can give to the child elements.

Zwraca

Size

Wymagany rozmiar tego elementu w układzie.The desired size of this element in layout.

Uwagi

Ta metoda zastępuje UIElement.MeasureCore implementację implementacji miary na poziomie rdzenia WPF i platformy WPF.This method overrides UIElement.MeasureCore to connect the WPF core-level and WPF framework-level layout measure implementations. FrameworkElementImplementacja zamknięć metody.The FrameworkElement implementation seals the method. Aby dostosować zachowanie układu przebiegu miary dowolnego elementu, który kompiluje na poziomie platformy WPF, MeasureOverride zamiast tego.To adjust the measure pass layout behavior of any element that builds on the WPF framework-level, override MeasureOverride instead. Aby dostosować zachowanie układu przebiegu miary elementu, który celowo nie kompiluje na poziomie platformy WPF lub użyć FrameworkElement , override UIElement.MeasureCore .To adjust the measure pass layout behavior of an element that deliberately does not build on the WPF framework-level or use FrameworkElement, override UIElement.MeasureCore.

Dotyczy