FrameworkElement.OnToolTipOpening(ToolTipEventArgs) Metoda

Definicja

Wywoływana za każdym razem, gdy zdarzenie ToolTipOpening Route osiągnie tę klasę w swojej trasie.Invoked whenever the ToolTipOpening routed event reaches this class in its route. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

protected:
 virtual void OnToolTipOpening(System::Windows::Controls::ToolTipEventArgs ^ e);
protected virtual void OnToolTipOpening (System.Windows.Controls.ToolTipEventArgs e);
abstract member OnToolTipOpening : System.Windows.Controls.ToolTipEventArgs -> unit
override this.OnToolTipOpening : System.Windows.Controls.ToolTipEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnToolTipOpening (e As ToolTipEventArgs)

Parametry

e
ToolTipEventArgs

Zawiera dane dotyczące zdarzenia.Provides data about the event.

Uwagi

Ta metoda nie ma domyślnej implementacji.This method has no default implementation. Należy nadal wywoływać implementację bazową w przypadku zaimplementowania tej metody przez klasę pośrednią w dziedziczeniu.You should still call the base implementation in case an intermediate class in the inheritance has implemented this method.

Celem tej metody jest nieco podobna do środowisko uruchomieniowe języka wspólnego (CLR)common language runtime (CLR) wzorzec zdarzeń na * metodach: udostępnia metodę do obsługi pasującego zdarzenia z klas pochodnych z obsługą klasy zamiast programu obsługi wystąpienia.The purpose of this method is somewhat similar to środowisko uruchomieniowe języka wspólnego (CLR)common language runtime (CLR) event pattern On* methods: it provides the means to handle the matching event from derived classes with a class handler instead of an instance handler. W takim przypadku zdarzenie dopasowywania jest zdarzeniem kierowanym.In this case the matching event is a routed event. Wzorzec implementacji metod on * jest różny dla zdarzeń kierowanych, ponieważ zdarzenie kierowane mogło zostać zgłoszone przez element podrzędny, niekoniecznie jest to element, który wywoła programy obsługi, więc implementacja będzie musiała mieć wartość "Źródło" argumentów zdarzeń właściwości do konta (i nie powinny próbować ponownie podnieść zdarzenia w większości przypadków).The implementation pattern of the On* methods is different for routed events because the routed event may have been raised by a child element, not necessarily the element that will invoke handlers, so your implementation will need to take the event arguments' source properties into account (and should not try to re-raise the event in most cases). Podklasy FrameworkElement mogą wywołać metody obsługi prywatnych klas, gdy zdarzenie zostanie odebrane wzdłuż trasy.Subclasses of FrameworkElement could choose to call private class handler methods when the event is received along the route. Jednym z potencjalnych scenariuszy jest przejęcie argumentów zdarzenia i celowe oznaczenie zdarzenia jako obsłużonego w celu skrócenia trasy.One potential scenario is to take the arguments of the event and deliberately mark the event as handled to shorten the route.

Dotyczy