FrameworkElement.SetFlowDirection(DependencyObject, FlowDirection) Metoda

Definicja

Ustawia wartość FlowDirection dołączonej właściwości dla podanego elementu.Sets the value of the FlowDirection attached property for the provided element.

public:
 static void SetFlowDirection(System::Windows::DependencyObject ^ element, System::Windows::FlowDirection value);
public static void SetFlowDirection (System.Windows.DependencyObject element, System.Windows.FlowDirection value);
static member SetFlowDirection : System.Windows.DependencyObject * System.Windows.FlowDirection -> unit
Public Shared Sub SetFlowDirection (element As DependencyObject, value As FlowDirection)

Parametry

element
DependencyObject

Element określający kierunek przepływu.The element that specifies a flow direction.

value
FlowDirection

Wartość wyliczenia określająca kierunek.A value of the enumeration, specifying the direction.

Uwagi

Ta metoda obsługuje składnię dołączonej właściwości dla właściwości FlowDirection, co pozwala na elementy podrzędne podanej FrameworkElement, aby określić kierunek przepływu dla tego rozmieszczenia w elemencie nadrzędnym.This method supports attached property syntax for the FlowDirection property, therefore allowing child elements of a provided FrameworkElement to specify flow direction for the arrangement within their parent element. Aby ustawić wartość w bieżącym FrameworkElement, użyj metody dostępu środowisko uruchomieniowe języka wspólnego (CLR)common language runtime (CLR) bezpośredniej FlowDirection.To set the value on the current FrameworkElement, use the direct środowisko uruchomieniowe języka wspólnego (CLR)common language runtime (CLR) accessor FlowDirection.

Dotyczy

Zobacz też