FrameworkElement.SetResourceReference(DependencyProperty, Object) Metoda

Definicja

Wyszukuje zasób o określonej nazwie i konfiguruje odwołanie do zasobu dla określonej właściwości.Searches for a resource with the specified name and sets up a resource reference to it for the specified property.

public:
 void SetResourceReference(System::Windows::DependencyProperty ^ dp, System::Object ^ name);
public void SetResourceReference (System.Windows.DependencyProperty dp, object name);
member this.SetResourceReference : System.Windows.DependencyProperty * obj -> unit
Public Sub SetResourceReference (dp As DependencyProperty, name As Object)

Parametry

dp
DependencyProperty

Właściwość, z którą jest powiązany zasób.The property to which the resource is bound.

name
Object

Nazwa zasobu.The name of the resource.

Uwagi

Odwołanie do zasobu jest podobne do użycia rozszerzenia znacznika DynamicResource — w znaczniku.A resource reference is similar to the use of a DynamicResource Markup Extension in markup. Odwołanie do zasobu tworzy wyrażenie wewnętrzne, które dostarcza wartość określonej właściwości w oparciu o odroczony czas wykonywania.The resource reference creates an internal expression that supplies the value of the specified property on a run-time deferred basis. Wyrażenie zostanie obliczone ponowne, gdy słownik zasobów wskazuje zmianę wartości za pomocą wewnętrznych zdarzeń, lub gdy bieżący element zostanie odtworzony jako obiekt nadrzędny (zmiana nadrzędna spowodowałaby zmianę ścieżki wyszukiwania słownika).The expression will be re-evaluated whenever the resource dictionary indicates a changed value through internal events, or whenever the current element is reparented (a parent change would change the dictionary lookup path).

Dotyczy

Zobacz też