FrameworkElement.ShouldSerializeResources Metoda

Definicja

Zwraca czy procesy serializacji powinny serializować zawartość Resources właściwości.Returns whether serialization processes should serialize the contents of the Resources property.

public:
 bool ShouldSerializeResources();
public bool ShouldSerializeResources ();
member this.ShouldSerializeResources : unit -> bool
Public Function ShouldSerializeResources () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli Resources wartość właściwości powinna być serializowana; w przeciwnym razie, false .true if the Resources property value should be serialized; otherwise, false.

Uwagi

Spowoduje to zwrócenie, o ile w true lokalnym miejscu istnieje co najmniej jeden zasób z kluczem Resources .This will return true as long as there is at least one keyed resource in the local Resources.

Dotyczy