FrameworkElement.SourceUpdated Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy wartość źródłowa zostanie zmieniona dla dowolnego istniejącego powiązania właściwości w tym elemencie.Occurs when the source value changes for any existing property binding on this element.

public:
 event EventHandler<System::Windows::Data::DataTransferEventArgs ^> ^ SourceUpdated;
public event EventHandler<System.Windows.Data.DataTransferEventArgs> SourceUpdated;
member this.SourceUpdated : EventHandler<System.Windows.Data.DataTransferEventArgs> 
Public Custom Event SourceUpdated As EventHandler(Of DataTransferEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<DataTransferEventArgs>

Uwagi

To zdarzenie tworzy alias dla SourceUpdated zdarzenia, które jest wywoływane przez dowolne Binding skojarzone z tym elementem.This event creates an alias for the SourceUpdated event that is raised by any Binding associated with this element.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object SourceUpdated="eventHandler"/>  

Dotyczy

Zobacz też