FrameworkElement.UnregisterName(String) Metoda

Definicja

Upraszcza dostęp do metody Wycofaj NameScope rejestrację.Simplifies access to the NameScope de-registration method.

public:
 void UnregisterName(System::String ^ name);
public void UnregisterName (string name);
member this.UnregisterName : string -> unit
Public Sub UnregisterName (name As String)

Parametry

name
String

Nazwa pary nazwa-obiekt do usunięcia z bieżącego zakresu.Name of the name-object pair to remove from the current scope.

Uwagi

Musisz wyrejestrować nazwy tylko wtedy, gdy zamierzasz ponownie zarejestrować inny element o tej samej nazwie.You only need to un-register names if you intend to re-register another element with that same name.

Dotyczy

Zobacz też