Freezable.Changed Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy Freezable lub obiekt, który zawiera, jest modyfikowany.Occurs when the Freezable or an object it contains is modified.

public:
 event EventHandler ^ Changed;
public event EventHandler Changed;
member this.Changed : EventHandler 
Public Custom Event Changed As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Uwagi

Jeśli podjęto próbę dodania lub usunięcia programów obsługi zdarzeń, gdy bieżący obiekt nie jest modyfikowany (gdy IsFrozen Właściwość jest true ), zostanie zgłoszony wyjątek.If you attempt to add or remove event handlers when the current object is not modifiable (when the IsFrozen property is true), an exception is thrown.

Dotyczy