Freezable.CreateInstance Metoda

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Freezable.Initializes a new instance of the Freezable class.

protected:
 System::Windows::Freezable ^ CreateInstance();
protected System.Windows.Freezable CreateInstance ();
member this.CreateInstance : unit -> System.Windows.Freezable
Protected Function CreateInstance () As Freezable

Zwraca

Freezable

Nowe wystąpienie.The new instance.

Uwagi

Jest to metoda chroniona, a rzeczywiste implementacje specyficzne dla obiektów dla zachowania są zależne od implementacji CreateInstanceCore metody, która ta metoda wywołuje wewnętrznie.This is a protected method, and the actual object-specific implementations for the behavior are dependent on the override implementation of the CreateInstanceCore method, which this method calls internally.

Dotyczy

Zobacz też