Freezable.CreateInstanceCore Metoda

Definicja

Po zaimplementowaniu w klasie pochodnej tworzy nowe wystąpienie klasy pochodnej Freezable .

protected:
 abstract System::Windows::Freezable ^ CreateInstanceCore();
protected abstract System.Windows.Freezable CreateInstanceCore ();
abstract member CreateInstanceCore : unit -> System.Windows.Freezable
Protected MustOverride Function CreateInstanceCore () As Freezable

Zwraca

Freezable

Nowe wystąpienie.

Przykłady

W poniższym przykładzie przedstawiono typową implementację .CreateInstanceCore

public class MyFreezable : Freezable
{
  // Typical implementation of CreateInstanceCore
  protected override Freezable CreateInstanceCore()
  {
  
    return new MyFreezable();   
  }

  // ...
  // Other code for the MyFreezableClass.
  // ...
}
Public Class MyFreezable
  Inherits Freezable
  ' Typical implementation of CreateInstanceCore
  Protected Overrides Function CreateInstanceCore() As Freezable

    Return New MyFreezable()
  End Function


  ' ...
  ' Other code for the MyFreezableClass.
  ' ...


End Class

Uwagi

Nie należy wywoływać tej metody bezpośrednio (z wyjątkiem wywołania bazy w implementacji). Ta metoda jest wywoływana wewnętrznie przez metodę CreateInstance za każdym razem, gdy zostanie utworzone nowe wystąpienie obiektu Freezable .

Uwagi dotyczące implementowania

Każda Freezable klasa pochodna musi zaimplementować tę metodę. Typową implementacją jest po prostu wywołanie konstruktora bez parametrów i zwrócenie wyniku.

Dotyczy

Zobacz też