Freezable.OnChanged Metoda

Definicja

Wywoływana, gdy bieżący Freezable obiekt jest modyfikowany.Called when the current Freezable object is modified.

protected:
 virtual void OnChanged();
protected virtual void OnChanged ();
abstract member OnChanged : unit -> unit
override this.OnChanged : unit -> unit
Protected Overridable Sub OnChanged ()

Uwagi

Ta metoda jest wywoływana za każdym razem, gdy Changed wystąpi zdarzenie.This method is called whenever the Changed event occurs.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas implementowania klasy, która pochodzi od Freezable , można zastąpić tę metodę w celu wykonania zadań.When you implement a class that derives from Freezable, you may override this method to perform tasks.

Dotyczy

Zobacz też