Freezable.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) Metoda

Definicja

Zastępuje DependencyObject implementację programu, OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) Aby wywołać wszystkie Changed procedury obsługi w odpowiedzi na zmianę właściwości zależności typu Freezable .Overrides the DependencyObject implementation of OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) to also invoke any Changed handlers in response to a changing dependency property of type Freezable.

protected:
 override void OnPropertyChanged(System::Windows::DependencyPropertyChangedEventArgs e);
protected override void OnPropertyChanged (System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs e);
override this.OnPropertyChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnPropertyChanged (e As DependencyPropertyChangedEventArgs)

Parametry

e
DependencyPropertyChangedEventArgs

Dane zdarzenia, które zawierają informacje o tym, która właściwość została zmieniona, oraz jego stare i nowe wartości.Event data that contains information about which property changed, and its old and new values.

Uwagi

Dane zdarzenia zawierają informacje dotyczące Freezable samego siebie.The event data contains information about only the Freezable itself. Wszelkie informacje o właściwościach podrzędnych muszą być uzyskiwane za pomocą Changed programów obsługi.Any sub-property information must be obtained through the Changed handlers.

Dotyczy