Freezable.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) Metoda

Definicja

Przesłania DependencyObject implementację OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs), aby wywołać także wszystkie procedury obsługi Changed w odpowiedzi na zmianę właściwości zależności typu Freezable.Overrides the DependencyObject implementation of OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) to also invoke any Changed handlers in response to a changing dependency property of type Freezable.

protected:
 override void OnPropertyChanged(System::Windows::DependencyPropertyChangedEventArgs e);
protected override void OnPropertyChanged (System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs e);
override this.OnPropertyChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnPropertyChanged (e As DependencyPropertyChangedEventArgs)

Parametry

e
DependencyPropertyChangedEventArgs

Dane zdarzenia, które zawierają informacje o tym, która właściwość została zmieniona, oraz jego stare i nowe wartości.Event data that contains information about which property changed, and its old and new values.

Uwagi

Dane zdarzenia zawierają informacje dotyczące tylko Freezable samego siebie.The event data contains information about only the Freezable itself. Wszelkie informacje o właściwościach podrzędnych należy uzyskać za pomocą programów obsługi Changed.Any sub-property information must be obtained through the Changed handlers.

Dotyczy