Freezable.ReadPreamble Metoda

Definicja

Zapewnia dostęp do Freezable z prawidłowego wątku.Ensures that the Freezable is being accessed from a valid thread. Dziedziczenia Freezable muszą wywoływać tę metodę na początku każdego interfejsu API, który odczytuje składowe danych, które nie są właściwościami zależności.Inheritors of Freezable must call this method at the beginning of any API that reads data members that are not dependency properties.

protected:
 void ReadPreamble();
protected void ReadPreamble ();
member this.ReadPreamble : unit -> unit
Protected Sub ReadPreamble ()

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Klasy, które pochodzą od Freezable powinny wywołać metodę ReadPreamble() przed próbą uzyskania dostępu do wszystkich elementów członkowskich, które nie są właściwościami zależności.Classes that derive from Freezable should call the ReadPreamble() method before they attempt to access any members that are not dependency properties. Metoda WritePreamble() powinna być wywoływana przed zapisaniem jakichkolwiek takich członków.The WritePreamble() method should be called before any such members are written to.

Ta metoda skutecznie wykonuje nie więcej niż VerifyAccess()wywołań.This method effectively does nothing more than call VerifyAccess().

Dotyczy

Zobacz też