Freezable.ReadPreamble Metoda

Definicja

Zapewnia dostęp do obiektu Freezable z prawidłowego wątku. Dziedziczenie Freezable elementu musi wywoływać tę metodę na początku dowolnego interfejsu API, który odczytuje elementy członkowskie danych, które nie są właściwościami zależności.

protected:
 void ReadPreamble();
protected void ReadPreamble ();
member this.ReadPreamble : unit -> unit
Protected Sub ReadPreamble ()

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Klasy pochodzące z Freezable klasy powinny wywołać metodę ReadPreamble() przed podjęciem próby uzyskania dostępu do wszystkich elementów członkowskich, które nie są właściwościami zależności. Metoda powinna być wywoływana WritePreamble() , zanim zostaną zapisane wszystkie takie elementy członkowskie.

Ta metoda skutecznie nie wykonuje nic więcej niż wywołanie VerifyAccess()metody .

Dotyczy

Zobacz też