Freezable.WritePostscript Metoda

Definicja

Podnosi zdarzenie Changed dla Freezable i wywołuje jego metodę OnChanged().Raises the Changed event for the Freezable and invokes its OnChanged() method. Klasy, które pochodzą z Freezable powinny wywołać tę metodę na końcu każdego interfejsu API, który modyfikuje składowe klasy, które nie są przechowywane jako właściwości zależności.Classes that derive from Freezable should call this method at the end of any API that modifies class members that are not stored as dependency properties.

protected:
 void WritePostscript();
protected void WritePostscript ();
member this.WritePostscript : unit -> unit
Protected Sub WritePostscript ()

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Klasy, które pochodzą z Freezable powinny wywołać tę metodę na końcu każdego interfejsu API, który modyfikuje element członkowski klasy, który nie jest przechowywany jako DependencyProperty.Classes that derive from Freezable should call this method at the end of any API that modifies a class member that is not stored as a DependencyProperty.

Dotyczy