Freezable.WritePreamble Metoda

Definicja

Sprawdza, czy Freezable nie jest zablokowany i czy jest dostępny z prawidłowego kontekstu wątku.Verifies that the Freezable is not frozen and that it is being accessed from a valid threading context. Freezable dziedziczenia powinny wywołać tę metodę na początku każdego interfejsu API, który zapisuje dane w elementach członkowskich, które nie są właściwościami zależności.Freezable inheritors should call this method at the beginning of any API that writes to data members that are not dependency properties.

protected:
 void WritePreamble();
protected void WritePreamble ();
member this.WritePreamble : unit -> unit
Protected Sub WritePreamble ()

Wyjątki

FreezableWystąpienie jest zamrożone i nie może mieć elementów członkowskich, do których się odnosi.The Freezable instance is frozen and cannot have its members written to.

Uwagi

Ta metoda wywołuje VerifyAccess , aby sprawdzić, czy kontekst wątku jest dostępny i zgłasza wyjątek, jeśli Freezable wystąpienie jest już zablokowane.This method calls VerifyAccess to verify the threading context is accessible, and it throws an exception if the Freezable instance is already frozen.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Klasy, które pochodzą od Freezable powinny wywołać WritePreamble() przed próbą zapisu do wszystkich elementów członkowskich, które nie są właściwościami zależności.Classes that derive from Freezable should call WritePreamble() before attempting to write to any members that are not dependency properties. W przypadku wywołania WritePreamble() w interfejsie API można pominąć wywołanie elementu ReadPreamble() .If you call WritePreamble() in an API, you can omit a call to ReadPreamble().

Dotyczy

Zobacz też