IInputElement.RemoveHandler(RoutedEvent, Delegate) Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie wystąpienia określonego zakierowanej procedury obsługi zdarzeń z tego elementu.Removes all instances of the specified routed event handler from this element.

public:
 void RemoveHandler(System::Windows::RoutedEvent ^ routedEvent, Delegate ^ handler);
public void RemoveHandler (System.Windows.RoutedEvent routedEvent, Delegate handler);
abstract member RemoveHandler : System.Windows.RoutedEvent * Delegate -> unit
Public Sub RemoveHandler (routedEvent As RoutedEvent, handler As Delegate)

Parametry

routedEvent
RoutedEvent

Identyfikator zdarzenia kierowanego, do którego jest dołączona procedura obsługi.Identifier of the routed event for which the handler is attached.

handler
Delegate

Określona implementacja programu obsługi do usunięcia z kolekcji obsługi zdarzeń tego elementu.The specific handler implementation to remove from this element's event handler collection.

Uwagi

Ten interfejs nie jest przeznaczony do implementacji publicznej.This interface is not intended for public implementation. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz uwagi dotyczące IInputElement interfejsu.For more information, see remarks for the IInputElement interface.

Dotyczy

Zobacz też