ApplicationCommands.CancelPrint Właściwość

Definicja

Pobiera wartość, która reprezentuje polecenie Cancel Print.Gets the value that represents the Cancel Print command.

public:
 static property System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ CancelPrint { System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ get(); };
public static System.Windows.Input.RoutedUICommand CancelPrint { get; }
member this.CancelPrint : System.Windows.Input.RoutedUICommand
Public Shared ReadOnly Property CancelPrint As RoutedUICommand

Wartość właściwości

RoutedUICommand

Polecenie.The command.

Wartości domyślneDefault Values
Gest klawiszaKey Gesture Nie zdefiniowano gestu.No gesture defined.
Tekst interfejsu użytkownikaUI Text Anuluj drukowanieCancel Print

Uwagi

To polecenie wskazuje zamiar anulowania zadania drukowania.This command indicates intention to cancel a print job.

Nie jest konieczna implementacja polecenia dla danego obiektu; w wielu przypadkach implementacja polecenia jest odpowiedzialna za moduł zapisujący aplikacji.There is not necessarily an implementation for the command on any given object; in many cases the implementation for the command is the responsibility of the application writer.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="CancelPrint"/>>  

Dotyczy

Zobacz też