ApplicationCommands.ContextMenu Właściwość

Definicja

Pobiera wartość, która reprezentuje polecenie menu kontekstowego.Gets the value that represents the Context Menu command.

public:
 static property System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ ContextMenu { System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ get(); };
public static System.Windows.Input.RoutedUICommand ContextMenu { get; }
member this.ContextMenu : System.Windows.Input.RoutedUICommand
Public Shared ReadOnly Property ContextMenu As RoutedUICommand

Wartość właściwości

RoutedUICommand

Polecenie.The command.

Wartości domyślneDefault Values
Gest klawiszaKey Gesture Shift + F10Shift+F10

AppsApps

Gest myszyMouse Gesture Gest myszy nie jest dołączony do tego polecenia, ale większość aplikacji korzysta z gestu kliknięcia prawym przyciskiem myszy, aby wywołać menu kontekstowe.A Mouse Gesture is not attached to this command, but most applications follow the convention of using the Right Click gesture to invoke the context menu.
Tekst interfejsu użytkownikaUI Text Menu kontekstoweContext Menu

Uwagi

To polecenie wskazuje zamiar otwarcia menu kontekstowego.This command indicates intention to open the context menu.

Nie jest konieczna implementacja polecenia dla danego obiektu; w wielu przypadkach implementacja polecenia jest odpowiedzialna za moduł zapisujący aplikacji.There is not necessarily an implementation for the command on any given object; in many cases the implementation for the command is the responsibility of the application writer.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="ContextMenu"/>  

Dotyczy

Zobacz też