ApplicationCommands.Copy Właściwość

Definicja

Pobiera wartość, która reprezentuje polecenie copy.Gets the value that represents the Copy command.

public:
 static property System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ Copy { System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ get(); };
public static System.Windows.Input.RoutedUICommand Copy { get; }
member this.Copy : System.Windows.Input.RoutedUICommand
Public Shared ReadOnly Property Copy As RoutedUICommand

Wartość właściwości

RoutedUICommand

Polecenie.The command.

Wartości domyślneDefault Values
Gest klawiszaKey Gesture Ctrl+CCtrl+C

Ctrl + INSERTCtrl+Insert

Tekst interfejsu użytkownikaUI Text KopiujCopy

Uwagi

To polecenie wskazuje zamiar kopiowania zaznaczenia do Schowka.This command indicates intention to copy the selection to the clipboard.

Nie jest konieczna implementacja polecenia dla danego obiektu; w wielu przypadkach implementacja polecenia jest odpowiedzialna za moduł zapisujący aplikacji.There is not necessarily an implementation for the command on any given object; in many cases the implementation for the command is the responsibility of the application writer.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="Copy"/>  

Dotyczy

Zobacz też