ApplicationCommands.Cut Właściwość

Definicja

Pobiera wartość reprezentującą polecenie Wytnij.Gets the value that represents the Cut command.

public:
 static property System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ Cut { System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ get(); };
public static System.Windows.Input.RoutedUICommand Cut { get; }
member this.Cut : System.Windows.Input.RoutedUICommand
Public Shared ReadOnly Property Cut As RoutedUICommand

Wartość właściwości

RoutedUICommand

Polecenie.The command.

Wartości domyślneDefault Values
Gest klawiszaKey Gesture Ctrl+XCtrl+X

Shift+DeleteShift+Delete

Tekst interfejsu użytkownikaUI Text WytnijCut

Uwagi

To polecenie wskazuje zamiar wycinania zaznaczenia do Schowka.This command indicates intention to cut the selection to the clipboard.

Nie jest konieczna implementacja polecenia dla danego obiektu; w wielu przypadkach implementacja polecenia jest odpowiedzialna za moduł zapisujący aplikacji.There is not necessarily an implementation for the command on any given object; in many cases the implementation for the command is the responsibility of the application writer.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="Cut"/>  

Dotyczy

Zobacz też