ApplicationCommands.Find Właściwość

Definicja

Pobiera wartość, która reprezentuje polecenie find.Gets the value that represents the Find command.

public:
 static property System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ Find { System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ get(); };
public static System.Windows.Input.RoutedUICommand Find { get; }
member this.Find : System.Windows.Input.RoutedUICommand
Public Shared ReadOnly Property Find As RoutedUICommand

Wartość właściwości

RoutedUICommand

Polecenie.The command.

Wartości domyślneDefault Values
Gest klawiszaKey Gesture Ctrl+FCtrl+F
Tekst interfejsu użytkownikaUI Text ZnajdowanieFind

Uwagi

To polecenie wskazuje zamiar otwarcia dedykowanego okna dialogowego znajdowania.This command indicates intention to open the dedicated Find dialog.

Nie jest konieczna implementacja polecenia dla danego obiektu; w wielu przypadkach implementacja polecenia jest odpowiedzialna za moduł zapisujący aplikacji.There is not necessarily an implementation for the command on any given object; in many cases the implementation for the command is the responsibility of the application writer.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="Find"/>  

Dotyczy

Zobacz też