ApplicationCommands.New Właściwość

Definicja

Pobiera wartość reprezentującą nowe polecenie.Gets the value that represents the New command.

public:
 static property System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ New { System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ get(); };
public static System.Windows.Input.RoutedUICommand New { get; }
member this.New : System.Windows.Input.RoutedUICommand
Public Shared ReadOnly Property New As RoutedUICommand

Wartość właściwości

RoutedUICommand

Polecenie.The command.

Wartości domyślneDefault Values
Gest klawiszaKey Gesture Ctrl+NCtrl+N
Tekst interfejsu użytkownikaUI Text NowyNew

Uwagi

To polecenie wskazuje zamiar tworzenia nowego elementu.This command indicates intention to create a new item.

Nie jest konieczna implementacja polecenia dla danego obiektu; w wielu przypadkach implementacja polecenia jest odpowiedzialna za moduł zapisujący aplikacji.There is not necessarily an implementation for the command on any given object; in many cases the implementation for the command is the responsibility of the application writer.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="New"/>  

Dotyczy

Zobacz też