ApplicationCommands.Print Właściwość

Definicja

Pobiera wartość, która reprezentuje polecenie Print.Gets the value that represents the Print command.

public:
 static property System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ Print { System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ get(); };
public static System.Windows.Input.RoutedUICommand Print { get; }
member this.Print : System.Windows.Input.RoutedUICommand
Public Shared ReadOnly Property Print As RoutedUICommand

Wartość właściwości

RoutedUICommand

Polecenie.The command.

Wartości domyślneDefault Values
Gest klawiszaKey Gesture Ctrl+PCtrl+P
Tekst interfejsu użytkownikaUI Text DrukujPrint

Uwagi

To polecenie wskazuje zamiar drukowania bieżącego elementu.This command indicates intention to prints the current item.

Nie jest konieczna implementacja polecenia dla danego obiektu; w wielu przypadkach implementacja polecenia jest odpowiedzialna za moduł zapisujący aplikacji.There is not necessarily an implementation for the command on any given object; in many cases the implementation for the command is the responsibility of the application writer.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="Print"/>  

Dotyczy

Zobacz też