ApplicationCommands.Redo Właściwość

Definicja

Pobiera wartość, która reprezentuje polecenie ponownie.Gets the value that represents the Redo command.

public:
 static property System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ Redo { System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ get(); };
public static System.Windows.Input.RoutedUICommand Redo { get; }
member this.Redo : System.Windows.Input.RoutedUICommand
Public Shared ReadOnly Property Redo As RoutedUICommand

Wartość właściwości

RoutedUICommand

Polecenie.The command.

Wartości domyślneDefault Values
Gest klawiszaKey Gesture Ctrl+YCtrl+Y
Tekst interfejsu użytkownikaUI Text PonówRedo

Uwagi

To polecenie wskazuje zamiar ponownego wykonania ostatniej akcji.This command indicates intention to redo the last action.

Nie jest konieczna implementacja polecenia dla danego obiektu; w wielu przypadkach implementacja polecenia jest odpowiedzialna za moduł zapisujący aplikacji.There is not necessarily an implementation for the command on any given object; in many cases the implementation for the command is the responsibility of the application writer.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="Redo"/>  

Dotyczy

Zobacz też