ApplicationCommands.SaveAs Właściwość

Definicja

Pobiera wartość, która reprezentuje polecenie Zapisz jako.Gets the value that represents the Save As command.

public:
 static property System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ SaveAs { System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ get(); };
public static System.Windows.Input.RoutedUICommand SaveAs { get; }
member this.SaveAs : System.Windows.Input.RoutedUICommand
Public Shared ReadOnly Property SaveAs As RoutedUICommand

Wartość właściwości

RoutedUICommand

Polecenie.The command.

Wartości domyślneDefault Values
Gest klawiszaKey Gesture Nie zdefiniowano gestu.No gesture defined.
Tekst interfejsu użytkownikaUI Text Zapisz jakoSave As

Uwagi

To polecenie wskazuje zamiar otwarcia okna dialogowego Zapisz jako.This command indicates intention to open the Save As dialog.

Nie jest konieczna implementacja polecenia dla danego obiektu; w wielu przypadkach implementacja polecenia jest odpowiedzialna za moduł zapisujący aplikacji.There is not necessarily an implementation for the command on any given object; in many cases the implementation for the command is the responsibility of the application writer.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="SaveAs"/>  

Dotyczy

Zobacz też