CommandBinding Klasa

Definicja

Tworzy powiązanie RoutedCommand do obsługi zdarzeń implementujących polecenie.Binds a RoutedCommand to the event handlers that implement the command.

public ref class CommandBinding
public class CommandBinding
type CommandBinding = class
Public Class CommandBinding
Dziedziczenie
CommandBinding

Uwagi

CommandBinding kojarzy polecenie z PreviewExecuted/Executed i PreviewCanExecute/CanExecute zdarzenia, które implementują i określają stan polecenia.A CommandBinding associates a command with the PreviewExecuted/Executed and PreviewCanExecute/CanExecute events which implement and determine the status of the command.

Po wywołaniu metody Execute lub CanExecute RoutedCommand PreviewExecuted/Executed lub PreviewCanExecute/CanExecute zdarzenia są wywoływane w celu polecenia.When the Execute or CanExecute method of a RoutedCommand is called, the PreviewExecuted/Executed or the PreviewCanExecute/CanExecute events are raised on the command target. Jeśli obiekt docelowy polecenia ma CommandBinding polecenia, odpowiednie programy obsługi są wywoływane.If the command target has a CommandBinding for the command, the appropriate handlers are called. Jeśli obiekt docelowy polecenia nie ma CommandBinding dla polecenia, zdarzenia są kierowane przez drzewo elementów do momentu znalezienia elementu, który ma CommandBinding.If the command target does not have a CommandBinding for the command, the events are routed through the element tree until an element that has a CommandBinding is found.

CommandBinding ma ograniczone użycie z ICommand nieRoutedCommand.A CommandBinding has limited use with an ICommand that is not a RoutedCommand. Jest to spowodowane tym, że CommandBinding wiąże polecenie z ExecutedRoutedEventHandler i CanExecuteRoutedEventHandler, który nasłuchuje zdarzeń kierowanych Executed i CanExecute, które są zgłaszane w przypadku wywołania Execute i CanExecute metody RoutedCommand.This is because a CommandBinding binds the command to the ExecutedRoutedEventHandler and the CanExecuteRoutedEventHandler which listen to the Executed and CanExecute routed events which are raised when the Execute and CanExecute method of the RoutedCommand are called.

Konstruktory

CommandBinding()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy CommandBinding.Initializes a new instance of the CommandBinding class.

CommandBinding(ICommand)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy CommandBinding przy użyciu określonego ICommand.Initializes a new instance of the CommandBinding class by using the specified ICommand.

CommandBinding(ICommand, ExecutedRoutedEventHandler)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy CommandBinding przy użyciu określonej ICommand i określonego programu obsługi zdarzeń Executed.Initializes a new instance of the CommandBinding class by using the specified ICommand and the specified Executed event handler.

CommandBinding(ICommand, ExecutedRoutedEventHandler, CanExecuteRoutedEventHandler)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy CommandBinding przy użyciu określonej ICommand i określonych Executed i CanExecute obsługi zdarzeń.Initializes a new instance of the CommandBinding class by using the specified ICommand and the specified Executed and CanExecute event handlers.

Właściwości

Command

Pobiera lub ustawia ICommand skojarzoną z tym CommandBinding.Gets or sets the ICommand associated with this CommandBinding.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Zdarzenia

CanExecute

Występuje, gdy polecenie skojarzone z tym CommandBinding inicjuje sprawdzanie, aby określić, czy polecenie można wykonać na obiekcie docelowym polecenia.Occurs when the command associated with this CommandBinding initiates a check to determine whether the command can be executed on the command target.

Executed

Występuje, gdy jest wykonywane polecenie skojarzone z tym CommandBinding.Occurs when the command associated with this CommandBinding executes.

PreviewCanExecute

Występuje, gdy polecenie skojarzone z tym CommandBinding inicjuje sprawdzanie, aby określić, czy polecenie można wykonać na bieżącym obiekcie docelowym polecenia.Occurs when the command associated with this CommandBinding initiates a check to determine whether the command can be executed on the current command target.

PreviewExecuted

Występuje, gdy jest wykonywane polecenie skojarzone z tym CommandBinding.Occurs when the command associated with this CommandBinding executes.

Dotyczy

Zobacz też