CommandBindingCollection Klasa

Definicja

Reprezentuje kolekcję CommandBinding obiektów.Represents a collection of CommandBinding objects.

public ref class CommandBindingCollection sealed : System::Collections::IList
public sealed class CommandBindingCollection : System.Collections.IList
type CommandBindingCollection = class
  interface ICollection
  interface IEnumerable
  interface IList
type CommandBindingCollection = class
  interface IList
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public NotInheritable Class CommandBindingCollection
Implements IList
Dziedziczenie
CommandBindingCollection
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład tworzy CommandBinding i dodaje go do CommandBindingCollection Window .The following example creates a CommandBinding and adds it to the CommandBindingCollection of a Window.

<Window x:Class="SDKSamples.Window1"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:custom="clr-namespace:SDKSamples"
  Height="600" Width="800"
  >
 <Window.CommandBindings>
  <CommandBinding Command="{x:Static custom:Window1.CustomRoutedCommand}"
          Executed="ExecutedCustomCommand"
          CanExecute="CanExecuteCustomCommand" />
 </Window.CommandBindings>
CommandBinding customCommandBinding = new CommandBinding(
  CustomRoutedCommand, ExecutedCustomCommand, CanExecuteCustomCommand);

// attach CommandBinding to root window
this.CommandBindings.Add(customCommandBinding);
Dim customCommandBinding As New CommandBinding(CustomRoutedCommand, AddressOf ExecutedCustomCommand, AddressOf CanExecuteCustomCommand)

' attach CommandBinding to root window
Me.CommandBindings.Add(customCommandBinding)

Uwagi

Wszystkie obiekty, które pochodzą z UIElement mają CommandBindingCollection nazwaneAll objects which derive from UIElement have a CommandBindingCollection named

CommandBindings.CommandBindings.

Konstruktory

CommandBindingCollection()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy CommandBindingCollection.Initializes a new instance of the CommandBindingCollection class.

CommandBindingCollection(IList)

Inicjuje nowe wystąpienie CommandBindingCollection klasy za pomocą elementów w określonym IList .Initializes a new instance of the CommandBindingCollection class using the items in the specified IList.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę CommandBinding elementów w tym elemencie CommandBindingCollection .Gets the number of CommandBinding items in this CommandBindingCollection.

IsFixedSize

Pobiera wartość wskazującą, czy CommandBindingCollection ma ona stały rozmiar.Gets a value indicating whether this CommandBindingCollection has a fixed size.

IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy CommandBindingCollection jest to tylko do odczytu.Gets a value indicating whether this CommandBindingCollection is read-only.

IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do tego elementu CommandBindingCollection jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to this CommandBindingCollection is synchronized (thread-safe).

Item[Int32]

Pobiera lub ustawia wartość CommandBinding o określonym indeksie.Gets or sets the CommandBinding at the specified index.

SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do CommandBindingCollection .Gets an object that can be used to synchronize access to the CommandBindingCollection.

Metody

Add(CommandBinding)

Dodaje określony CommandBinding do tego CommandBindingCollection .Adds the specified CommandBinding to this CommandBindingCollection.

AddRange(ICollection)

Dodaje elementy określonego ICollection na końcu CommandBindingCollection .Adds the items of the specified ICollection to the end of this CommandBindingCollection.

Clear()

Usuwa wszystkie elementy z tego elementu CommandBindingCollection .Removes all items from this CommandBindingCollection.

Contains(CommandBinding)

Określa, czy określono CommandBinding w tym elemencie CommandBindingCollection .Determines whether the specified CommandBinding is in this CommandBindingCollection.

CopyTo(CommandBinding[], Int32)

Kopiuje wszystkie elementy w CommandBindingCollection do określonej jednowymiarowej tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu tablicy docelowej.Copies all of the items in the CommandBindingCollection to the specified one-dimensional array, starting at the specified index of the target array.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Pobiera moduł wyliczający, który wykonuje iterację w tym celu CommandBindingCollection .Gets an enumerator that iterates through this CommandBindingCollection.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IndexOf(CommandBinding)

Wyszukuje pierwsze wystąpienie określonego CommandBinding w tym elemencie CommandBindingCollection .Searches for the first occurrence of the specified CommandBinding in this CommandBindingCollection.

Insert(Int32, CommandBinding)

Wstawia określony CommandBinding do tego CommandBindingCollection indeksu o określonym indeksie.Inserts the specified CommandBinding into this CommandBindingCollection at the specified index.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Remove(CommandBinding)

Usuwa pierwsze wystąpienie określonego CommandBinding z tego elementu CommandBindingCollection .Removes the first occurrence of the specified CommandBinding from this CommandBindingCollection.

RemoveAt(Int32)

Usuwa określony CommandBinding indeks CommandBindingCollection .Removes the specified CommandBinding at the specified index of this CommandBindingCollection.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.CopyTo(Array, Int32)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz CopyTo(Array, Int32) .For a description of this member, see CopyTo(Array, Int32).

IList.Add(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Add(Object) .For a description of this member, see Add(Object).

IList.Contains(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Contains(Object) .For a description of this member, see Contains(Object).

IList.IndexOf(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IndexOf(Object) .For a description of this member, see IndexOf(Object).

IList.Insert(Int32, Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Insert(Int32, Object) .For a description of this member, see Insert(Int32, Object).

IList.Item[Int32]

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Item[Int32] .For a description of this member, see Item[Int32].

IList.Remove(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Remove(Object) .For a description of this member, see Remove(Object).

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy elementu IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje IEnumerable do IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy

Zobacz też