ComponentCommands.ExtendSelectionDown Właściwość

Definicja

Pobiera wartość, która reprezentuje polecenie rozszerzonego wyboru.Gets the value that represents the Extend Selection Down command.

public:
 static property System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ ExtendSelectionDown { System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ get(); };
public static System.Windows.Input.RoutedUICommand ExtendSelectionDown { get; }
member this.ExtendSelectionDown : System.Windows.Input.RoutedUICommand
Public Shared ReadOnly Property ExtendSelectionDown As RoutedUICommand

Wartość właściwości

RoutedUICommand

Polecenie.The command.

Wartości domyślneDefault Values
Gest klawiszaKey Gesture Shift + Strzałka w dółShift+Down
Tekst interfejsu użytkownikaUI Text Zwiększ wybór w dółExtend Selection Down

Uwagi

To polecenie wskazuje zamiar, aby zwiększyć wybór w dół.This command indicates the intention to extend the selection downward.

Niekonieczna jest rzeczywista implementacja odpowiadająca poleceniu dla danego obiektu; w wielu przypadkach implementacja w odpowiedzi na to polecenie jest odpowiedzialna za moduł zapisujący aplikacji.There is not necessarily an actual implementation responding to the command on any given object; in many cases the implementation in response to that command is the responsibility of the application writer.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="ExtendSelectionDown"/>  

Dotyczy

Zobacz też