ComponentCommands.MoveFocusBack Właściwość

Definicja

Pobiera wartość, która reprezentuje polecenie Przenieś fokus z tyłu.Gets the value that represents the Move Focus Back command.

public:
 static property System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ MoveFocusBack { System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ get(); };
public static System.Windows.Input.RoutedUICommand MoveFocusBack { get; }
member this.MoveFocusBack : System.Windows.Input.RoutedUICommand
Public Shared ReadOnly Property MoveFocusBack As RoutedUICommand

Wartość właściwości

RoutedUICommand

Polecenie.The command.

Wartości domyślneDefault Values
Gest klawiszaKey Gesture Ctrl + w lewoCtrl+Left
Tekst interfejsu użytkownikaUI Text Przenieś fokus z powrotemMove Focus Back

Uwagi

To polecenie wskazuje zamiar poszerzenia zaznaczenia do tyłu.This command indicates the intention to extend the selection backward.

Niekonieczna jest rzeczywista implementacja odpowiadająca poleceniu dla danego obiektu; w wielu przypadkach implementacja w odpowiedzi na to polecenie jest odpowiedzialna za moduł zapisujący aplikacji.There is not necessarily an actual implementation responding to the command on any given object; in many cases the implementation in response to that command is the responsibility of the application writer.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="MoveFocusBack"/>  

Dotyczy

Zobacz też