ComponentCommands.MoveFocusPageUp Właściwość

Definicja

Pobiera wartość, która reprezentuje polecenie Przenieś fokus strony.Gets the value that represents the Move Focus Page Up command.

public:
 static property System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ MoveFocusPageUp { System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ get(); };
public static System.Windows.Input.RoutedUICommand MoveFocusPageUp { get; }
member this.MoveFocusPageUp : System.Windows.Input.RoutedUICommand
Public Shared ReadOnly Property MoveFocusPageUp As RoutedUICommand

Wartość właściwości

RoutedUICommand

Polecenie.The command.

Wartości domyślneDefault Values
Gest klawiszaKey Gesture Ctrl+PageUpCtrl+PageUp
Tekst interfejsu użytkownikaUI Text Przenieś fokus o stronę w góręMove Focus Page Up

Uwagi

To polecenie wskazuje zamiar przeniesienia fokus w górę jednej strony.This command indicates the intention to move the focus up one page.

Niekonieczna jest rzeczywista implementacja odpowiadająca poleceniu dla danego obiektu; w wielu przypadkach implementacja w odpowiedzi na to polecenie jest odpowiedzialna za moduł zapisujący aplikacji.There is not necessarily an actual implementation responding to the command on any given object; in many cases the implementation in response to that command is the responsibility of the application writer.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="MoveFocusPageUp"/>  

Dotyczy

Zobacz też