ComponentCommands.SelectToPageDown Właściwość

Definicja

Pobiera wartość, która reprezentuje polecenie select to Page Down.Gets the value that represents the Select To Page Down command.

public:
 static property System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ SelectToPageDown { System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ get(); };
public static System.Windows.Input.RoutedUICommand SelectToPageDown { get; }
member this.SelectToPageDown : System.Windows.Input.RoutedUICommand
Public Shared ReadOnly Property SelectToPageDown As RoutedUICommand

Wartość właściwości

RoutedUICommand

Polecenie.The command.

Wartości domyślneDefault Values
Gest klawiszaKey Gesture Shift + PageDownShift+PageDown
Tekst interfejsu użytkownikaUI Text Zaznacz, aby wyrównać stronęSelect To Page Down

Uwagi

To polecenie wskazuje zamiar wyboru z bieżącego elementu o jedną stronę w dół.This command indicates the intention to select from the current item down one page.

Niekonieczna jest rzeczywista implementacja odpowiadająca poleceniu dla danego obiektu; w wielu przypadkach implementacja w odpowiedzi na to polecenie jest odpowiedzialna za moduł zapisujący aplikacji.There is not necessarily an actual implementation responding to the command on any given object; in many cases the implementation in response to that command is the responsibility of the application writer.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="SelectToPageDown"/>  

Dotyczy

Zobacz też